LINKS • Kuroryu International Organization
 • Bokuhan Shodo Gakko
 • International Martial Arts & Culture Federation
 • Armored Samurai Battle Association
 • International Karatedo Kobudo Kenshikai Organization
 • Daitoryu Aikijujutsu Renshinkan
 • Dai Nippon Butoku Kai
 • International Renpuryu Budo Association
 • Okinawa Karate Kobujutsu Kenkyu Kai
 • European Union of Ryukyu Karate Kobudo
 • Karatedo Magazine