LINKS  • Dai Nippon Butoku Kai
  • Bokuhan Shodo Gakko
  • International Martial Arts & Culture Federation
  • Armored Samurai Battle Association
  • International Karatedo Kobudo Kenshikai Organization
  • International Renpuryu Budo Association
  • Okinawa Karate Kobujutsu Kenkyu Kai
  • Karatedo Magazine
  • Kuroryu International Organization