MATSUMURA SEITO SHORINRYU KARATE KOBUDO

Syllabus del Matsumura Seito Shorinryu Taigishinkan