OKINAWA KOBUDO


Syllabus of Okinawa Kobudo Taigishin-kan

the program is evolving following the studies carried out in Okinawa

- Shushi no Kon 

- Ryubi no Kon 

- Chikin no Kon 

- Matsugawa no Sai 

- Chibana no Sai 

- Shorinji Nunchaku 

- Shorinji Tonfa 

- Shorinji Kama 

- Kishaba no Kama 

- Kojo no Jo